De Burgerlijke Stand

Burgerlijke stand Napoleon

Er zijn er die denken dat De Burgerlijke Stand officieel in 1811 in Nederland werd ingevoerd. Dat klopt. Maar al twee honderd jaar eerder was er een afspraak dat doopsels, huwelijken en begrafenissen verplicht moest worden geregistreerd door kerken, alhoewel elke kerk dat op eigen wijze deed.

In 1595, in de jonge en fragiele republiek der Nederlanden, werd al begonnen met de voorbereidingen van het algemeen wetboek. Deze voorbereidingen hadden te maken met gewoonterecht, het strafrecht, het burgerlijk recht en ten slotte de rechterlijke organisatie. Deze voorbereidingen kregen hun beslag in 1611 met de wet het eeuwig Edict. Deze wet is opgesteld door de Geheime Raad, een adviescollege met raadsheren.

Napoleon in Utrecht

Het Eeuwig Edict vormde de basis voor de registratie door de kerk van geboorten, huwelijken en overlijden van personen. In 1811 voorde Napoleon de Burgerlijke Stand in. Met behulp hiervan kon Napoleon o.a. de dienstplicht ten behoeve van zijn leger beter afdwingen en een efficiëntere belastingheffing invoeren. Om deze reden werden de hervormingen van Napoleon door de overheden na zijn bewind gehandhaafd in de eertijds door hem bezette gebieden.

Info o.a. uit Wikipedia en Historiek.